Ochrana osobných údajov

Spoločnosť ARRIVA Slovakia a.s.so sídlom Štúrova 72, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO: 35 811 439, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č.: 10493/N (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ alebo „Spoločnosť“) spracúva Vaše osobné údaje, a to na účely a na základe právnych základov ako je uvedené nižšie v tomto informačnom memorande. V tomto informačnom memorande nájdete aj podrobnejšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov ako aj informácie o Vašich právach ako dotknutej osoby, ktoré Vám prináležia v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „GDPR“) ako aj zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“).

Naša Spoločnosť je Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov, to znamená, že naša Spoločnosť určuje účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov.

1. KONTAKTNÉ ÚDAJE NAŠEJ SPOLOČNOSTI A ZODPOVEDNEJ OSOBY
 1. Obchodné meno: ARRIVA Slovakia a.s.
 2. Adresa: Štúrova 72, 949 01 Nitra, Slovenská republika
 3. Zodpovedná osoba: JUDr. Miriama Miskolczi
 4. Email: osobneudaje@arriva.sk Telefonický kontakt: +421 905 901 980
2. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME
 1. Bežné osobné údaje: Naša Spoločnosť ako Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje ktoré našej Spoločnosti poskytnete najmä prostredníctvom našej webstránky arriva.bike alebo nextbike mobilnej aplikácie alebo iným spôsobom, pričom ide najmä o:
  1. identifikačné údaje (najmä meno, priezvisko, titul, maskované číslo platobnej karty,  meno držiteľa karty);
  2. kontaktné údaje (najmä adresa trvalého bydliska alebo adresa prechodného bydliska, miesto podnikania, emailová adresa, telefónne číslo);
  3. lokalizačné údaje (najmä údaje o prenajatých bicykloch, napríklad poloha bicykla na začiatku a na konci doby nájmu, iné údaje súvisiace s polohou bicykla);
  4. transakčné údaje (najmä údaje o mesačných obratoch zákazníka);
 2. Osobitné kategórie osobných údajov: Naša Spoločnosť ako Prevádzkovateľ nespracúva osobitné kategórie osobných údajov (citlivé údaje) pre účely uvedené v tomto informačnom memorande. Osobitnými kategóriami osobných údajov sú osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby. V prípade, ak vznikne požiadavka na spracúvanie aj osobitnej kategórie Vašich osobných údajov, buď si od Vás vyžiadame výslovný súhlas alebo budeme predmetné osobné údaje spracúvať na inom relevantnom právnom základe.
3. COOKIES A OSTATNÉ ELEKTRONICKÉ ÚDAJE
 1. Základné súbory cookies: Tieto súbory cookie sú nevyhnutne potrebné na to, aby sme vám poskytli služby dostupné prostredníctvom našich webových stránok a využili niektoré z ich funkcií.  Pretože tieto súbory cookie sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie webových stránok, nemôžete ich odmietnuť bez toho, aby ovplyvnili fungovanie našich stránok. Môžete ich zablokovať alebo odstrániť zmenou nastavení prehliadača a blokovaním všetkých súborov cookie na tejto webovej lokalite. Google Analytics cookies: Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie, ktoré sa používajú buď v súhrnnej forme, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako sa používa naša webová stránka, alebo ako efektívne sú naše marketingové kampane, alebo nám pomôcť prispôsobiť našu webovú stránku a aplikáciu pre vás s cieľom zlepšiť vaše skúsenosti.  Ak nechcete sledovať návštevnosť našich stránok, môžete zakázať sledovanie v prehliadači. Iné externé služby: Používame tiež rôzne externé služby, ako sú Google Webfonty, Open street map pre zobrazenie presných polôh bicyklových staníc. Vzhľadom na to, že títo poskytovatelia môžu zhromažďovať osobné údaje, napríklad vašu IP adresu, dovoľujeme vám ich zablokovať na našej stránke. Majte na pamäti, že to môže výrazne znížiť funkčnosť a vzhľad našich stránok. Zmeny sa prejavia po načítaní stránky.
 2. Serverové dáta: Návštevou našej webstránky arriva.bike, Váš web prehliadač našej Spoločnosti alebo nášmu správcovi web stránky, poskytuje aj údaje ako je typ web prehliadača, ktorý používate, typ Vášho operačného systému, údaje o webstránke, z ktorej našu webstránku navštevujete, webstránky, ktoré navštevujete, dátum a čas Vášho prístupu a Vašu IP adresu.
 3. Pluginy sociálnych sietí: Na našej webstránke arriva.bike nepoužívame pluginy (zásuvné moduly) sociálnych sietí.
4. ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (PREČO MÁME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE) A PRÁVNE ZÁKLADY NA ICH SPRACÚVANIE (NA ZÁKLADE ČOHO MÁME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE)
 1. Osobné údaje pre daný účel: Pri poskytovaní našich služieb, spracúvame Vaše osobné údaje vždy na konkrétny vopred stanovený účel, pričom každý účel spracúvania si vyžaduje iba niektoré Vaše osobné údaje. Na strane druhej, ak nám nebudú poskytnuté príslušné osobné údaje, ktoré sú na daný účel potrebné, naša Spoločnosť Vám nebude schopná poskytnúť príslušnú službu alebo bude schopná ju poskytnúť iba vo veľmi obmedzenom rozsahu, čo v konečnom dôsledku nemusí byť pre Vás žiadúce.
 2. Účely spracúvania a príslušný právny základ: Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné účely a na základe nasledovných právnych základov:
  1. Pre účely prenajatia bicyklov (na základe plnenia zmluvy a v rámci predzmluvných vzťahov): ide o spracúvanie Vašich identifikačných, kontaktných, lokalizačných a transakčných údajov pre účely prenajatia (arriva.bike) bicykla a registrácie zákazníkov do arriva.bike systému (cez webstránku, mobilnú aplikáciu, telefonicky, terminál alebo inými spôsobmi). Spracúvanie Vašich osobných údajov je vykonávané na základe uzatvorenej zmluvy o nájme (arriva.bike) bicykla, ako aj v rámci predzmluvných vzťahov, ktoré predchádzajú uzatvoreniu predmetnej zmluvy o nájme. Tým, že si vytvoríte arriva.bike konto, a to prostredníctvom webstránky, mobilnej aplikácie nextbike alebo iným spôsobom, poskytujete našej Spoločnosti osobné údaje v rámci predzmluvných vzťahov, ktoré predchádzajú uzatvoreniu zmluvy o nájme (bicykla).
  2. Marketingový účel (na základe súhlasu a oprávneného záujmu): ide predovšetkým o priamy marketing, zasielanie newslettra, hodnotenie spokojnosti zákazníkov, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby ponúkané našou Spoločnosťou ako aj na produkty a služby ponúkané spoločnosťami v skupine Arriva, vrátane rôznych súťaží. Vaše identifikačné a kontaktné osobné údaje na predmetný účel spracúvame buď na základe:
   1. Vášho súhlasu, ktorý nám dobrovoľne udelíte, pričom predmetný súhlas máte právo kedykoľvek odvolať; alebo
   2. Oprávneného záujmu. Oprávnený záujem našej Spoločnosti na spracúvaní Vašich identifikačných a kontaktných osobných údajov na marketingový účel (priamy marketing) spočíva v tom, že prostredníctvom propagovania služieb a produktov našej Spoločnosti našim aktuálnym a bývalým zákazníkom, sa poskytne rozvoj a rast našej Spoločnosti, zároveň z komunikácie s našimi bývalými a aktuálnymi zákazníkmi v rámci spätnej väzby je naša Spoločnosť schopná identifikovať, ako naše služby a produkty vylepšiť a ako odstrániť prípadné nedostatky. Naša Spoločnosť má eminentný záujem na tom, aby svojim zákazníkom poskytovala čo najlepšie a najkvalitnejšie služby a produkty, preto je našim oprávneným záujmom, aby sme základné identifikačné a kontaktné údaje našich bývalých a aktuálnych zákazníkov použili na predmetný účel a zároveň tým z komunikácie s nimi získavali od nich priebežnú spätnú väzbu. Pre riadne fungovanie a rozvoj našej Spoločnosti je to takmer nevyhnutné, pretože v dnešnej modernej dobe každá spoločnosť pôsobiaca na trhu sa snaží udržať pravidelný kontakt so svojimi zákazníkmi. Rovnako poukazujeme aj na ustanovenie § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého predchádzajúci súhlas príjemcu elektronickej pošty sa nevyžaduje ak ide o priamy marketing vlastných podobných tovarov a služieb osoby, ktorého kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty tá istá osoba získala v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb a v súlade s predmetným zákonom alebo s osobitným predpisom. Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu má dotknutá osoba, ktorej sa predmetné osobné údaje týkajú, právo namietať, pričom bližšie informácie k právu namietať sú uvedené nižšie v bode 4.3 a 10.1.6 tohto memoranda. Ak namietnete voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu konkrétne pre účely priameho marketingu, naša Spoločnosť nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať na predmetný účel.
  3. Uplatňovanie právnych nárokov našej Spoločnosti (na základe oprávneného záujmu): ide o spracúvanie najmä identifikačných a kontaktných osobných údajov pre účely uplatňovania právnych nárokov našej Spoločnosti voči zákazníkom (dlžníkom) v súdnych, mimosúdnych, rozhodcovských, správnych, exekučných, konkurzných a reštrukturalizačných konaniach. Predmetné osobné údaje naša Spoločnosť nevyhnutne potrebuje k tomu, aby mohla účinne uplatniť svoje oprávnené nároky a práva. Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu má dotknutá osoba, ktorej sa predmetné osobné údaje týkajú, právo namietať, pričom bližšie informácie k právu namietať sú uvedené nižšie v bode 4.3 a 10.1.6 tohto memoranda.
  4. Sťažnosti a reklamácie (na základe oprávneného záujmu): ide o spracúvanie najmä identifikačných a kontaktných údajov našich zákazníkov ako aj iných fyzických osôb, ktoré našej Spoločnosti zasielajú sťažnosti a reklamácie súvisiace najmä s prenajímaním bicyklov. Nakoľko má naša Spoločnosť zásadný záujem o spokojnosť našich zákazníkov, osobné údaje na predmetný účel naša Spoločnosť spracúva, aby na tieto sťažnosti a reklamácie mohla riadne reagovať a prípadne poskytnúť nápravu, ak by niektoré sťažnosti boli oprávnené. Súčasne musí byť naša Spoločnosť schopná preukázať vybavenie sťažnosti a reklamácie, na čo dohliadajú aj príslušné orgány dozoru, preto pre účely evidencie tieto sťažnosti a reklamácie evidujeme po nevyhnutnú dobu. Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu má dotknutá osoba, ktorej sa predmetné osobné údaje týkajú, právo namietať, pričom bližšie informácie k právu namietať sú uvedené nižšie v bode 4.3 a 10.1.6 tohto memoranda.
  5. Identifikačné a kontaktné údaje (na základe oprávneného záujmu): – ide o spracúvanie identifikačných a kontaktných osobných údajov zástupcov právnických osôb a iných fyzických osôb, ktoré získame z verejne dostupných zdrojov na to určených, od týchto osôb priamo ako aj od iných osôb (napríklad osobne, prostredníctvom emailu alebo našich formulárov a chatov umiestnených na našej webstránke arriva.bike), pričom predmetné údaje naša Spoločnosť potrebuje, aby mohla nadviazať kontakt s inými právnickými a fyzickými osobami pre účely riadneho chodu našej Spoločnosti a aby sme Vám mohli poskytnúť informácie súvisiace s našou Spoločnosťou, s prenájmom bicyklov alebo inými službami a produktami našej Spoločnosti a spoločností zo skupiny Arriva, o ktoré požiadate. Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu má dotknutá osoba, ktorej sa predmetné osobné údaje týkajú, právo namietať, pričom bližšie informácie k právu namietať sú uvedené nižšie v bode 4.3 a 10.1.6 tohto memoranda.
 3. Všeobecné informácie k spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu: GDPR našej Spoločnosti ako Prevádzkovateľovi umožňuje spracúvať osobné údaje aj bez toho, aby bol našej Spoločnosti udelený súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov, alebo aby naša Spoločnosť spracúvala osobné údaje na základe iného právneho základu ako je napríklad plnenie zmluvy alebo plnenie povinnosti podľa osobitného zákona. Voči takémuto spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, máte právo namietať, pričom podrobnosti o uvedenom práve sú uvedené aj v bode 10.1.6 nižšie. Ak uplatníte predmetné právo namietať voči konkrétnemu spracúvaniu, naša Spoločnosť nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody našej Spoločnosti na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak namietnete voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu konkrétne pre účely priameho marketingu, naša Spoločnosť nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať na predmetný účel.
5. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE
 1. V rámci služby arriva bike naša Spoločnosť nevykonáva automatizované rozhodovanie a ani profilovanie vo vzťahu k Vašim osobným údajom.
6. PRÍJEMCOVIA ALEBO KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV
 1. Zoznam príjemcov osobných údajov: Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom:
  1. audítorom, ktorí vykonávajú v našej Spoločnosti audit, najmä na overenie účtovnej závierky našej Spoločnosti;
  2. spoločnosti Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270, ktorá ako sprostredkovateľ zabezpečuje pre našu Spoločnosť prevádzku centrálneho call centra spoločnosti Arriva,
  3. spoločnosti TIER Mobility SE, c/o WeWork, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, ktorá zabezpečuje softvér a backend k systému Arriva Bike;
  4. bankám a iným spoločnostiam, ktoré pre našu Spoločnosť zabezpečujú najmä uskutočnenie finančných a obchodných transakcií a poskytujú pre našu Spoločnosť finančné služby;
  5. právnym zástupcom a advokátskym kanceláriám, ktorí/ktoré našej Spoločnosti poskytujú komplexné právne poradenstvo, zastupujú našu Spoločnosť na súdoch a pred inými orgánmi štátnej správy, ako aj voči dlžníkom a iným subjektom;
  6. poskytovateľom IT služieb ako sprostredkovateľom, ktorí pre našu Spoločnosť zabezpečujú niektoré IT zabezpečenie a infraštruktúru, vrátane webstránky;
  7. spoločnostiam, ktoré pre nás zabezpečujú účtovné a daňové poradenstvo,
  8. spoločníkom/akcionárom Spoločnosti.
 2. Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene našej Spoločnosti ako Prevádzkovateľovi.
 3. Orgány štátu a ostatné subjekty: Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj iným subjektom, ak sa naša Spoločnosť domnieva, že takéto poskytnutie osobných údajov je:
  1. v súlade so všeobecne záväzných právnym predpisom, ZoOOÚ alebo GDPR; alebo
  2. to potrebné pre účely uplatňovania, založenia alebo obhajoby zákonného práva/nároku našej Spoločnosti; alebo
  3. to potrebné na ochranu dôležitých záujmov našej Spoločnosti alebo dôležitých záujmov akejkoľvek inej osoby, pričom môže ísť o poskytnutie osobných údajov niektorým z nasledovných subjektov:
  4. akémukoľvek kompetentnému orgánu činnému v trestnom konaní, prokuratúre alebo súdu;
  5. bankám;
  6. právnym zástupcom;
  7. regulátorovi;
  8. notárovi ako súdnemu komisárovi;
  9. daňovému úradu;
  10. orgánom dohľadu a kontroly;
  11. vládnej agentúre;
  12. exekútorovi;
  13. správcovi alebo predbežnému správcovi v konkurznom konaní alebo v reštrukturalizačnom konaní, vyrovnacom konaní alebo v konaní o oddlžení alebo dozornému správcovi vykonávajúcemu dozornú správu;
  14. obci, mestu, vyššiemu územnému celku;
  15. ministerstvu;
  16. Národnému kontrolnému úradu SR;
  17. Národnému bezpečnostnému úradu SR;
  18. Slovenskej obchodnej inšpekcii;
  19. Justičnej pokladnici;
  20. Úradu na ochranu osobných údajov SR;
  21. Finančnému riaditeľstvu SR;
  22. alebo inému subjektu.
 4. Poskytnutie osobných údajov na pokyn dotknutej osoby: Vaše osobné údaje môžeme takisto poskytnúť aj iným príjemcom, ak na takéto poskytnutie osobných údajov dáte našej Spoločnosti súhlas alebo dáte našej Spoločnosti na takéto poskytnutie Vašich osobných údajov pokyn.
7. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 1. Vaše osobné údaje budeme uchovávať najdlhšie po dobu, kým je to potrebné na účely, na ktoré Vaše osobné údaje naša Spoločnosť spracúva, pokiaľ všeobecne záväzný právny predpis nepovoľuje, alebo si nevyžaduje, aby sme predmetné osobné údaje uchovávali po dlhšiu dobu.
 2. Jednotlivé Vaše osobné údaje uchovávame po nasledovné doby:
Účel:Doba uchovávania:
Prenajatie bicyklovPo dobu trvania zmluvy a následne ešte počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, kedy došlo k zániku/splneniu zmluvy(podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 566/2001 Z.z. o o cenných papieroch a investičných službách a zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve) V prípade iniciovania súdneho konania voči Vám ako dlžníkovi, bude naša Spoločnosť spracúvať Vaše osobné údaje po nevyhnutnú dobu, počas ktorej bude trvať predmetné súdne konanie.
Marketingový účelPo dobu platnosti súhlasu alebo do momentu odvolania súhlasu.V prípade spracúvania osobných údajov na základe oprávneného záujmu, po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania, najdlhšie po dobu desiatich (10) rokov od ich získania.
Uplatňovanie právnych nárokovPo dobu, ktorá je nevyhnutná k uplatňovaniu práv a nárokov našej Spoločnosti, najkratšie po dobu trvania premlčacej doby podľa Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka, najviac však po dobu desiatich (10) rokov po zániku/splnení záväzkov zo zmluvného vzťahu. V prípade iniciovania súdneho alebo správneho konania, bude naša Spoločnosť spracúvať Vaše osobné údaje po nevyhnutnú dobu, počas ktorej bude trvať predmetné súdne alebo správne konanie.
Sťažnosti a reklamáciePo dobu nevyhnutnú na úplné vybavenie sťažnosti a reklamácie, najviac po dobu desiatich (10) rokov pre účely evidencie a prípadnej kontroly zo strany dozorného orgánu ako aj pre prípad súdneho sporu alebo iného uplatňovania práv a nárokov našej Spoločnosti po dobu trvania premlčacej doby podľa Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.
Identifikačné a kontaktné údajePo dobu, ktorá je nevyhnutná na nadviazanie kontaktu s uvedenými osobami, prípadne poskytnutie informácií/súčinnosti, ktoré tieto osoby požadujú, najviac však po dobu piatich (5) rokov od ich získania.
  
8. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN
 1. Naša Spoločnosť neuskutočňuje a ani nezamýšľa uskutočniť prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín neposkytujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov okrem prípadov, kedy si takýto prenos výslovne vyžiada všeobecne záväzný právny predpis alebo rozhodnutie štátneho orgánu. Tretie krajiny sú všetky krajiny okrem členských štátov Európskej únie a krajín, ktoré sú zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore.
 2. V prípade, ak si povaha služby bude vyžadovať prenos osobných údajov do tretích krajín, pri takomto prenose dodržíme všetky podmienky stanovené v článkoch 44 až 49 GDPR ako aj ďalšie podmienky GDPR tak, aby tento prenos spĺňal všetky bezpečnostné štandardy a aby nedošlo k porušeniu Vašich práv a slobôd.
9. BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
 1. K bezpečnosti osobných údajov: Naša Spoločnosť uplatňuje vhodné administratívne, technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov, ktoré pod kontrolou našej Spoločnosti chránia pred neoprávneným prístupom, zhromažďovaním, používaním, zverejňovaním, kopírovaním, modifikáciou alebo likvidáciou. Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sú uložené na zabezpečených serveroch. Sme súčasťou skupiny Arriva plc, ktorá školí svojich zamestnancov v súvislosti s našimi zásadami a postupmi ochrany osobných údajov a prístup k osobným údajom je umožnený výlučne tým zamestnancom, ktorým príslušné spracúvanie osobných údajov na daný účel vyplýva z pracovného zaradenia. Takisto uskutočňujeme kroky, aby sme zabezpečili, že akýkoľvek poskytovateľ služieb, ktorý sa zaoberá spracúvaním osobných údajov v našom mene, prijme vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu takýchto osobných údajov.
10. VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTEJ OSOBY V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
 1. Jednotlivé práva dotknutých osôb: Rovnako ako má naša Spoločnosť svoje práva a povinnosti v súvislosti s ochranou osobných údajov, aj Vy máte práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov (osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú). Ide o tieto práva:
  1. Právo na prístup: Máte právo od našej Spoločnosti získať potvrdenie o tom, či naša Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje, aké osobné údaje spracúva, na aké účely ich spracúva, na akú dobu ich uchováva, odkiaľ ich naša Spoločnosť získava, kam a komu ich poskytuje, kto iný okrem našej Spoločnosti predmetné osobné údaje spracúva, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania pri spracúvaní Vašich osobných údajov a aké iné práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov. Všetky uvedené informácie sú poskytnuté v tomto informačnom memorande, avšak pokiaľ máte dojem, že neviete, či a aké Vaše osobné údaje naša Spoločnosť spracúva a ako ich spracúva, máte právo na prístup k týmto osobným údajom. V rámci uvedeného práva na prístup môžete našu Spoločnosť požiadať o kópiu Vašich spracúvaných osobných údajov, pričom prvú kópiu Vám naša Spoločnosť poskytne bezodplatne a ďalšie poskytnutie kópií bude spoplatnené.
  2. Právo na opravu: V prípade, ak zistíte, že naša Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje, sú nepresné, nesprávne alebo neúplné, máte právo na to, aby naša Spoločnosť tieto osobné údaje opravila, prípadne doplnila.
  3. Právo na vymazanie (právo na zabudnutie): V nasledovných prípadoch máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, a ktoré naša Spoločnosť spracúva, boli bez zbytočného odkladu vymazané:
   1. Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich naša Spoločnosť získala alebo inak spracúvala; alebo
   2. ste odvolali súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, pričom na spracúvanie týchto osobných údajov bol potrebný Váš súhlas a zároveň naša Spoločnosť nemá iný dôvod alebo iný právny základ na ich spracúvanie (napríklad na uplatňovanie práv a nárokov našej Spoločnosti); alebo
   3. využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov (bližšie podrobnosti k predmetnému právu sú uvedené v bode 10.1.6 nižšie), ktoré naša Spoločnosť spracúva na základe oprávneného záujmu a naša Spoločnosť zistí, že nemá žiadne iné oprávnené záujmy, ktoré by našu Spoločnosť oprávňovali na ďalšie spracúvanie týchto osobných údajov
   4. ak by naša Spoločnosť spracúvala Vaše osobné údaje nezákonne; alebo
   5. aby sa splnila zákonná povinnosť stanovená vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý sa na našu Spoločnosť vzťahuje; alebo
   6. ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanou priamo dieťaťu.Je potrebné Vás upozorniť, že aj keď pôjde o niektorý z vyššie uvedených prípadov, naša Spoločnosť nie je povinná Vaše osobné údaje (osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú) vymazať, pokiaľ je ich spracúvanie potrebné:
   7. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; alebo
   8. na splnenie právnej povinnosti našej Spoločnosti podľa všeobecne záväzného právneho predpisu; alebo
   9. na účely archivácie, vedeckého alebo historického účelu alebo na štatistické účely; alebo
   10. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov našej Spoločnosti.
  4. Právo na obmedzenie spracúvania: V určitých prípadoch máte okrem práva na výmaz aj právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, prostredníctvom ktorého môžete v konkrétnych prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu Vašich osobných údajov a aby tieto osobné údaje neboli predmetom žiadnych ďalších spracovateľských operácií po určitú dobu. Naša Spoločnosť je povinná obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov v prípade, ak:
   1. napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho našej Spoločnosti overiť správnosť týchto osobných údajov; alebo
   2. spracúvanie Vašich osobných údajov je protizákonné a namietate proti vymazaniu týchto osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; alebo
   3. naša Spoločnosť už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov; alebo
   4. využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov (bližšie podrobnosti k predmetnému právu sú uvedené v bode 10.1.6 nižšie), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane našej Spoločnosti prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov obmedzilo na základe tohto práva na obmedzenie spracúvania, takéto osobné údaje s výnimkou uchovávania môže naša Spoločnosť spracúvať len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov našej Spoločnosti, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu štátu, ktorý je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
  5. Právo na prenosnosť: Máte právo získať všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli našej Spoločnosti, ak ich naša Spoločnosť spracúva na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov alebo na základe plnenia zmluvy, pričom musí ísť výlučne o osobné údaje, ktoré naša Spoločnosť spracúva automatizovanými prostriedkami (elektronicky). Vaše osobné údaje Vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje priamo inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.
  6. Právo namietať: Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe verejného záujmu, oprávneného záujmu, vrátane namietania proti profilovaniu, ktoré je založené na základe oprávneného záujmu. Naša Spoločnosť nebude ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov.Ak naša Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu týchto osobných údajov, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak namietnete spracúvanie Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, naša Spoločnosť už nebude tieto osobné údaje na takéto účely spracúvať.
  7. Spôsob uplatnenia práv: Vyššie uvedené práva si môžete uplatniť prostredníctvom kontaktných údajov našej Spoločnosti, ktoré sú uvedené v bode 1 vyššie.
  8. Právo podať sťažnosť na Úrad: V prípade nadobudnutia podozrenia z neoprávneného spracúvania Vašich osobných údajov, popri uplatnení vyššie uvedených práv, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia. Dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Sídlo Úradu na ochranu osobných údajov SR je na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, pričom kontaktné údaje úradu sú nasledovné: tel. č. +421 2 3231 3214; email: statny.dozor@pdp.gov.sk; web: https://dataprotection.gov.sk/V prípade podania sťažnosti/návrhu elektronickou formou, je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa ustanovenia § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
  9. Oznámenie o porušení ochrany osobných údajov: V prípade porušenia ochrany Vašich osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre Vaše práva a slobody, je naša Spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu Vám oznámiť predmetné porušenie ochrany osobných údajov.
11. PRÁVO KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
 1. V prípade, ak ste našej Spoločnosti udelili súhlas so spracúvaním niektorých Vašich osobných údajov (právnym základom na spracúvanie niektorých osobných údajov našou Spoločnosťou je súhlas alebo výslovný súhlas), takýto súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom kontaktných údajov našej Spoločnosti uvedených v bode 1 vyššie. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
12. ZMENY V TOMTO INFORMAČNOM MEMORANDE
 1. Toto informačné memorandum o ochrane osobných údajov môžeme priebežne aktualizovať v reakcii na zmenu právneho, technického alebo obchodného vývoja. Pri aktualizácii tohto informačného memoranda o ochrane osobných údajov prijmeme vhodné opatrenia na to, aby sme Vás informovali v závislosti od významu zmien, ktoré vykonáme.

Prihláste sa